Basic JAPANESE for Beginner ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นจนหัดเริ่มสนทนา ค.6
ผู้เขียน: J TEAM
สำนักพิมพ์: Bookcaff
หมวดหมู่: ภาษาศาสตร์
จำนวนหน้า: 176 หน้า
ขนาด: 18.5 x 26 x 0.9 cm.
ประเภทปก: อ่อน
พิมพ์: ขาว-ดำ
ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 100 แกรม
Code: 8859735408627
รายละเอียด:
Basic JAPANESE for Beginner ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นจนหัดเริ่มสนทนาเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน และอยากจะเริ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง และเหมาะสำหรับคนทุกวัย ที่ต้องการจะเริ่มตน้ ศกึ ษาภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ ใชใ้ นการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ยากขึ้นไป โดยเนื้อหาในเล่มจะสอนตั้งแต่วิธีการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ทั้งตัวอักษรฮิระงะนะ และตัวอักษรคะตะคะนะ ซึ่งจะสอนวิธีการเขียนแต่ละตัว การลากเส้นตัวอักษรทีละเส้นให้เขียน อย่างถูกต้อง รวมถึงการออกเสียงเมื่อเทียบกับตัวโรมันจิ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) และคำอ่าน ออกเสียงภาษาไทย เพื่อให้ผู้อ่านได้หัดออกเสียงพร้อมๆ ไปกับการเขียนให้ถูกต้อง พร้อมกันนี้ได้สอนวิธีการอ่านคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่มีการผสมตัวอักษรเข้าด้วยกัน จนกลาย เป็นการออกเสียงแบบต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการฝึกอ่านคำศัพท์ต่างๆ ต่อไป ส่วนต่อมาคือคำศัพท์ในหมวดต่างๆ ที่ควรรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับนำไปใช้ในการเรียน ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สร้างประโยคสนทนาได้ด้วยตัวเอง
ส่วนลด 10%
ประหยัด ฿22
฿225 ฿203